Jump to Navigation

پیغام وضعیت

جهت مشاهده این فرم بایستی وارد سایت شوید.

دانشجویان گرامی متقاضی شرکت در کلاس لینوکس در دو گروه به شرح زیر از طریق فرم زیر اقدام به ثبت نام خود نمایند.

گروه 1: یک شنبه ها ساعت 18 - 16:30 

گروه 2: دوشنبه ها  ساعت  18 - 16:30Main menu 2

about seo

تحت نظارت وف ایرانی