Jump to Navigation

اولین دوره از مسابقات ACM دانشگاه صنعتی اصفهان در ترم دوم سال تحصیلی 94-93 روز پنج شنبه مورخ 17 اردیبهشت ماه 1394 در محل آزمایشگاه سیستم عامل برگزار شد.

در این مسابقه، 16 تیم شرکت کرده بودند، که از این میان گروه های TIZI رتبه اول، com.puter رتبه دوم و PDES  رتبه سوم را به ترتیب با حل 7 ،6 و 4 سوال و در زمان 834 ، 602 و 303 دقیقه کسب کردند.

TIZI
رتبه اول

  • مهدی فولاگر
  • ایمان ایراندوست
  • علیرضا نوروزی

com.puter
رتبه دوم

  • کیوان مظاهری
  • اسحاق موتابی
  • مینا بیرامی

PDES
رتبه سوم

 

  • امین دارابی
  • محمد حسین آخوندی

تصاویر و نتایج اجمالی و تفضیلی مسابقه را در زیر میتوانید مشاهده کنید.

 Main menu 2

about seo