Jump to Navigation

اگر احساس میکنید که جرقه های نوشتن در شما زبانه میکشد، اگر توانایی مصاحبه و به چالش کشیدن را در خود میبینید، اگر ذوق هنری تان زبانزد است، اگر عاشق مدیریت و هماهنگی هستید و اگر صدایتان رسا است و از هفت فرسخی شنیده میشود، فرامتن را از دست ندهید! فرامتن برای همه شما برنامه ویژه ای دارد! ;)

از علاقه مندان دعوت می‌شود برای شروع فعالیت در فرامتن نهم فرم زیر را پر کنند.
با تشکر؛ انجمن علمی

 

ثبت نام فرمتن


Main menu 2

about seo

تحت نظارت وف ایرانی