Jump to Navigation

پیغام وضعیت

این فرم بسته شده است.

حرکت از دانشگاه برای دختران سه شنبه ساعت 23 وبرگشت روز پنج شنبه ساعت 22 از تهران می باشد.(ثبت نام تا دوشنبه ساعت 23)

حرکت از دانشگاه برای پسران چهارشنبه ساعت 23 وبرگشت روز پنج شنبه ساعت 22 از تهران می باشد.(ثبت نام تا سه شنبه ساعت 23)

در صورت تمایل به شرکت در برنامه فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت نام


Main menu 2

about seo

تحت نظارت وف ایرانی